Курс Програмист [Java Developer]

Програмист [Java Developer]

Програмист [Java Developer]

Cпециалност Програмно осигуряване

Обучението по професията Програмист, специалност Програмно осигуряване дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения на професионално ниво, свързани със програмирането на приложни програми с графичен потребителски интерфейс (GUI), корпоративни приложения и приложения за мобилни платформи на езика Java.

За обучението

Основната цел на обучението по специалносттаПрограмно осигуряване е придобиването на практически знания и умения необходими за успешната реализация на курсистите като софтуерни инженери.

Обучението се състои от четири модула като след всеки модул има изпиттест + практически проект.

По време на обучението се провеждат безплатни семинари и практикуми.

Обучението приключва с Държавен изпит по теория и практика на професията, след който се придобива международно признато Свидетелство за професионална квалификация.

Модул: Въведение в програмирането

Обучението в този модул ви предлага най-краткият и логичен път за усвояване на основите на програмирането като всеки един от курсовете, след първия, надгражда и допълва занията и уменията от предишните.

Курсове
 1. Програмиране на C
 2. Програмиране на C++
 3. Java за програмисти на C++
След обучението в този модул ще можете да:
 • Работите с променливи
 • Извършвате операции с променливи
 • Използвате конструкциите за условно изпълнение (if,switch)
 • Програмирате циклично изпълнение (while,do…while, for)
 • Създавате собствени функции
 • Oрганизирате кода на програмите в хедър и сорс файлове
 • Работите ефективно с указатели
 • Предавате параметри на функции по стойност и чрез указател
 • Управлявате динамично паметта на програмите
 • Прилагате идеите и принципите на обектно-ориентираното програмиране
 • Декларирате и използвате собствени класове
 • Декларирате конструктори и деструктор на класа
 • Използвате ефективно механизмите на наследяване
 • Презареждате (function overloading) и предефинирате (function overriding) методи на класа
 • Използвате виртуални и абстрактни класове
 • Създавате шаблонни класове и функции
 • Познавате специфичните особености на обектния модел на Java
 • Познавате основните пакети и класове в JDK
 • Обработвате изключения в програмния код
 • Създавате интерфейси на Java
 • Програмирате работата на нишки (Threads)
 • Декларирате класове, които могат да работят с различни типове данни (Generics)
 • Използвате функционални интерфейси и ламбда изрази

Модул: Бази данни

Курсове
 1. Въведение в SQL
 2. Програмиране на PL/SQL
 3. Проектиране на бази данни
След обучението в този модул ще можете да:
 • Съставяте заявки за четене, промяна, добавяне и изтриване на данни (SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE)
 • Филтрирате резултати от заявки
 • Свързвате таблици в заявка (INNER JOIN, OUTER JOIN)
 • Извършвате изчисления, преобразуване и форматиране на данни с оператори и вградени функции
 • Групирате данни
 • Извършвате изчисления с агрегатни функции
 • Използвате обединение (UNION) и сечение (INTERSECT) на резултати от заявки
 • Познавате структурата на PL/SQL скрипт
 • Декларирате и използвате променливи и константи
 • Използвате конструкциите за условно и циклично изпълнеие
 • Дефинирате собствени типове данни
 • Четете и променяте данни с помощта на курсори
 • Използвате курсорни променливи
 • Създавате складирани процедури (Stored Procedure)
 • Добавяте тригери към таблиците
 • Моделирате бизнес данни
 • Съставяте диаграми същност-релация (Entity-Relationship)
 • Съставяте UML диаграми за описание на дейностите и процесите
 • Установявате функционални зависимости между данните
 • Познавате основните нормални форми
 • Нормализирате база данни
 • Използвате специализирани инструменти за проектиране на бази данни
 • Създавате връзки между таблиците
 • Управлявате интегритета на данните

Модул: Приложно програмиране на Java

Курсове
 1. Програмиране на Java (Advanced Level)
 2. Програмиране на приложения с графичен интерфейс с JavaFX
 3. Софтуерно тестване
След обучението в този модул ще можете да:
 • Усъвършенствате дизайна на класовете
 • Използвате ефективно структури от данни (List,Stack,Queue,Tree)
 • Използвате класовете от Collections Framework API
 • Oбработвате данни със Stream API
 • Четете/записвате данни от/във файлове с Java IO, Java NIO
 • Програмирате приложения с мрежова комуникация
 • Прилагате шаблони за проектиране на класове (Design Patterns)
 • Синхронизирате многопоточно изпълнение
 • Управлявате потоци с Executors и Fork-Join Framework
 • Познавате видовете драйвери в JDBC
 • Свързвате приложения с бази данни
 • Работите със Statement, CallableStatement и PreparedStatement
 • Четете, добавяте, променяте и изтривате данни от таблици в база данни
 • Познавате архитектурата на JavaFX
 • Интегрирате JavaFX и Swing
 • Програмирате компонентите за изграждане на потребителски интерфейс
 • Oбработвате събития за компонентите
 • Прилагате визуални ефекти и анимации
 • Включвате аудио и видео ресурси в приложенията
 • Програмирате приложения с богат графичен интерфейс (Rich Internet Application)
 • Познавате видовете и методите за тестване на софтуер
 • Съставяте план за тестване
 • Познавате структурата и типовете тестови примери(Test Case)
 • Анализирате резултатите от тестови примери
 • Групирате тестови примери(Test Suite)
 • Използвате специализиране средства за провеждане на тестове
 • Познавате етапите в разработката на софтуер и жизнения цикъл на програмите
 • Прилагате white box и black box техники
 • Оценявате тестовете по различни критерии
 • Прилагате регресионно тестване

Модул: Приложения за мобилни платформи

Курсове
 1. Програмиране на приложения за Android с Java
 2. Програмиране на приложения за Android с Java (Advanced)
След обучението в този модул ще можете да:
 • Познавате архитектурата на Android
 • Използвате различните шаблони при разработка на приложения
 • Използвате ресурсите и възможностите на платформата в приложението
 • Създавате Активности (Activity)
 • Обработвате събития свързани със жизнения цикъл на приложението
 • Проектирате и програмирате потребителски интерфейс
 • Използвате Намерения (Intent)
 • Програмирате комуникацията с бази данни и доставчици на съдържание (Content Providers)
 • Тествате приложения
 • Създавате и управлявате уведомления(Notifications)
 • Използвате на фрагменти в потребителския интерфейс(Fragments)
 • Програмирате многонишково изпълнение(Threads)
 • Работите с услуги
 • Четете данни от сензорите
 • Програмирате мрежова комуникация в приложението
 • Изълнявате периодично задачи
 • Програмирате собствени интерфейсни елементи
 • Работите със звук и камера

Продължителност и цена

 • Продължителност: 8 месеца
 • Цена: 1604 лв (Цената е с включена отстъпка. Номиналната стойност на курсовете е 2275 лв)
 • Таксата за обучението е може да се плаща разсрочено

Интересувате се от обучението?

Включете се в първия модул от обучението Въведение в професионалното програмиране с С, С++ и Java. Начало: 10 ноември (събота), 10:00 часа

Научете повече